سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه آل البیت علیهم السلام 
سرگروه فقه 
1361/07/01 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
محقق 
1371/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه دارالحدیث 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه صاحب الأمر(عج) 
محقق 
1374/07/04 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
عضو شورای هئیت علمی واحد احیاء آثار اسلامی 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آل البیت علیهم السلام 
سر گروه فقه و فقه مقالات 
1361/01/01 
 
علمی . اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى 
تحقیق و پژوهشگر  
1371/01/01 
 
تحقیقی و پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه دار الحدیث 
محقق و پژوهشگر  
 
 
تحقیقی و پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه صاحب الأمر(عج) 
محقق و پژوهشگر  
1374/01/01 
 
تحقیقی و پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى 
عضو شورای هئیت علمی واجد احیاء آثار اسلامى 
1377/01/01 
 
علمی وفرهنگی